!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"> ..:: Ústav aplikovanej psychológie ::..
  Personálne zabezpečenie
Kontakt
Oznamy
APVV
Projekty pre študentovContent © 2005 by UAP
 


Prof. PhDr. Eva Sollárová, CSc.
Ústav aplikovanej psychológie, FSVaZ UKF Nitra
Kraskova 1
949 74 Nitra
tel.č.:+421376408 751
e-mail:esollarova@ukf.sk


Pracovné zaradenie

profesor

Vedeckovýskumná činnosť

intervenčné programy
prístup zameraný na človeka (PCA)
praktická inteligencia rómskej populácie detí
tvorivosť

Vzdelanie a akademická kvalifikácia

Prof. 2005, UMB Banská Bystrica, odbor pedagogická psychológia, profesor
Doc. 2001, PF UKF v Nitre, odbor pedagogická psychológia, docent
CSc. 1981 - 1985, FFUK Bratislava, odbor pedagogická psychológia, doktorandské štúdium
PhDr. 1982, FFUK Bratislava, odbor psychológia, rigorózne pokračovanie
Mgr. 1974 - 1979 Filozofická Fakulta UK, Bratislava, magister v odbore pedagogická psychológia - anglický jazyk

Pedagogická činnosť

prednášky pre Bc., Mgr., a PhD. štúdium
osobnosť
sociálna psychológia
poradenská psychológia
supervízia
sociálno-psychologický výcvik

Publikačná činnosť - výber

SOLLÁROVÁ, Eva. Aplikácie PCA (prístupu zameraného na človeka) v poradenstve a v organizácii. Bratislava : Ikar, 2005. 200 s. ISBN 80-551-0961-3.

VEREŠOVÁ, Marcela - SOLLÁROVÁ, Eva - SOLLÁR, Tomáš - JUHÁSOVÁ, Andrea - BELOVIČOVÁ, Zuzana: Psychológia. - Martin : Osveta, 2007. - 191 s. - ISBN 80-8063-239-1.

VEREŠOVÁ, Marcela - SOLLÁROVÁ, Eva - SOLLÁR, Tomáš - ZELINA, Miron - FLEŠKOVÁ, Marta - ČAVOJOVÁ, Vladimíra: Sociálna psychológia. - Nitra : Enigma, 2007. - 268 s. - ISBN 80-89132-47-8.

SOLLÁROVÁ, Eva (Ed.): Telefonická krízová intervencia. - Nitra : UKF, 2007. - 104 s. - ISBN 978-80-8094-078-2.

SOLLÁROVÁ, Eva: PCA zručnosti ako cesta k múdrosti vo vzťahoch. In: Múdrosť - inteligencia - osobnosť. - Bratislava: Ústav experimentálnej psychológie SAV, 2006. - ISBN 80-88910-19-6. - (2006), s.89-95.

SOLLÁROVÁ, Eva - SOLLÁR, Tomáš: Charakteristika zmien interpersonálneho správania v rôznych typoch výcvikov. In: Zážitkové učenie a podpora rozvoja osobnosti : vedecký zborník vedeckých štúdií. - Nitra: UKF, 2007. - ISBN 978-80-8094-244-1. - S. 116-122.

SOLLÁROVÁ, Eva. Interpersonálne premenné v encounterovej skupine. In Psychológia pre život alebo ako je potrebná metanoia. Bratislava : SAV, 2005, s. 442-445. ISBN 80-96311-7-3.

SOLLÁROVÁ, Eva. Prínos Carla Rogersa k psychologickému výskumu. In Metódy empirickej psychológie 1. Nitra : FSVaZ UKF, 2005, s. 169-180. ISBN .

SOLLÁROVÁ, Eva - POPELKOVÁ, Marta. Súvislosti kognitívneho štýlu, učebného štýlu a koherencie osobnosti. In Kognitívne a učebné štýly v kontexte veku a výkonu žiaka. Nitra : FSV UKF, 2004, s. 56-67. ISBN 80-8050-712-0.

SOLLÁROVÁ, Eva - SOLLÁR, Tomáš. Kognitívny štýl, inteligencia a školský výkon. In Práca školského psychológa pri riešení porúch správania žiakov. Nitra : FSVaZ UKF, 2004, s. 96-102. ISBN 80-8050-777-5.

SOLLÁROVÁ, Eva. Kognitívny štýl, učebný štýl a inteligencia. In Kognitívne a učebné štýly v kontexte veku a výkonu žiaka. Nitra : FSvaZ UKF, 2004, s. 68-78. ISBN 80-8050-712-0.

SOLLÁROVÁ, Eva. Metódy posudzovania tvorivosti. In Kollárik, Teodor - Sollárová, Eva. Metódy sociálnopsychologickej praxe. Bratislava : Ikar, 2004. s. 136-154. ISBN 80-551-0765-3.

SOLLÁROVÁ, Eva. Socializácia. In Kollárik, Teodor, a kol.. Sociálna psychológia. Bratislava : UK, 2004. s. 168-180. ISBN 80-223-1841-8.

SOLLÁROVÁ, Eva. Úzkosť v encounterovej skupine. In Sociálne procesy a osobnosť 2004. Bratislava : SAV, 2004, s. 399-404. ISBN 80-88910-16-1.

KUSIN, Vasil - SOLLÁROVÁ, Eva. Ľudská tvorivosť (filozofické, psychologické a sociálne otázky). Nitra : FSVaZ UKF, 2002. 203 s. ISBN 80-8050-585-3.

SARMÁNY-SCHULLER, Ivan - SOLLÁROVÁ, Eva. Kognitívny štýl, inteligencia a tvorivosť. In Psychológia na rázcestí. Bratislava : SPS pri SAV / Stimul, 2002, s. 356-361. ISBN 80-85697-88-2.

SOLLÁROVÁ, Eva - POPELKOVÁ, Marta - ŠRAMOVÁ, Blandína - VEREŠOVÁ, Marcela - HAMRANOVÁ, Anežka. Sociálna psychológia. Nitra : FSVaZ UKF, 2002. 263 s. ISBN 80-8050-579-9.

SOLLÁROVÁ, Eva - VEREŠOVÁ, Marcela. Sociálna patológia. In Psychológia a patopsychológia dieťaťa. 2002, roč. 37, č. 4, s. 383-384. ISSN 0555-5574.

VEREŠOVÁ, Marcela - SOLLÁROVÁ, Eva. Efektívnosť výchovno-preventívneho pôsobenia škôl a postoje. In Kvantita verzus kvalita ? V kontexte kvality života a prevencie drogových závislostí.. Bratislava : Protidrogový fond, 2001, s. 244-252. ISBN 80-968650-6-4.

POLIAKOVÁ, Eva - POPELKOVÁ, Marta - VEREŠOVÁ, Marcela - SOLLÁROVÁ, Eva. Pedagogické a psychologické otázky výchovy k drogovej prevencii. Nitra : Pedagogická fakulta UKF, 2000. 234 s. ISBN 80-8050-383-4.

POPELKOVÁ, Marta - SOLLÁROVÁ, Eva - VEREŠOVÁ, Marcela. Faktor dlhodobosti a komplexnosti preventívnych prístupov z aspektu modifikácie mediačných premenných v prevencii drogových závislostí. In Preventívne programy pre 3. tisícročie. 3 : teoretické prístupy a praktické skúsenosti v prevencii sociálnej patológie. Bratislava : Národné osvetové centrum, 2000, s. 78-84. ISBN 80-7121-203-2.

POPELKOVÁ, Marta - SOLLÁROVÁ, Eva - VEREŠOVÁ, Marcela. K otázke prevencie závislostí. In Zvládanie psychickej záťaže a stresu. Bratislava : Ministerstvo obrany SR, 2000, s. 113-118. ISBN 80-88842-31-X.

ROSINSKÝ, Rastislav - POLIAKOVÁ, Eva - SOLLÁROVÁ, Eva. Názory a postoje učiteľov pracujúcich s učebnými pomôckami LEGO Dacta. In Sollárová, Eva. Netradičné podoby edukačného prostrredia. Nitra : PF UKF, 2000. s. 7 - 31. ISBN 80-8050-385-0.

ROSINSKÝ, Rastislav - SOLLÁROVÁ, Eva. Motivácia ako štruktúrotvorný prvok edukačného prostredia. In Sollárová, Eva. Netradičné podoby edukačného prostredia. Nitra : PF UKF, 2000. s. 32-43. ISBN 80-8050-385-0.

SOLLÁROVÁ, Eva - FICHNOVÁ, Katarína. uvedené ako KRASZKOVÁ. Stimulation of Creativity and Self-Esteem in Preschool Children. In . “Program and Abstract: Identity and Self-Esteem Interaction of Students, Teachers, Family and Society. XXI International School Psychology Colloquium. 31 July - 4 August. Riga : LPS, 1998, s. 116 - 117.

SOLLÁROVÁ, Eva - SOLLÁR, Tomáš, Psychologically integrated person and parameters of optimal functioning / EvaSollárová, Tomáš Sollár, 2010.In: Studia psychologica. - ISSN 0039-3320, Vol. 52, no. 4 (2010), p. 275-282.

SOLLÁROVÁ, Eva - GALLOVÁ, Ivana, The social competence development of managers in the context of the person centered approach (PCA) / Eva Sollárová, Ivana Gallová, 2010. In: School and Health 21 : Health Education: Contexts and Inspiration. - Brno : Masarykova univerzita, 2010. - ISBN 978-80-210-5259-8, P. 165-172.

Publikačná činnosť: Prof. PhDr. Eva Sollárová, CSc,. ( .pdf)

História a súčastnosť | Publikačná činnosť | Vedecko - výskumná činnosť |